ISO 22716 : 2007 ระบบจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง

ภายในวันที่  11 กรกฎาคม 2556 ระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป (EC) No 1223/2009 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ต้องการจำหน่ายภายในสหภาพยุโรป จะต้องผลิตตามระบบจัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (GMP for Cosmetics) โดยผู้ผลิตเครื่องสำอางควรเตรียมความพร้อมสำหรับระเบียบข้อบังคับใหม่นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสด้านการค้า

วิธีการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP for Cosmetic คือการใช้มาตรฐานสากล ISO 22716:2007 ซึ่งแนะนำแนวทางการจัดการระบบการจัดเก็บเอกสาร, การควบคุมการผลิต, การควบคุมการจัดเก็บและการขนส่งของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รวมถึงแนวทางในการจัดการกับปัจจัยต่างๆที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 

จากประสบการณ์ของทีมตรวจประเมิน ในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ทางบริษัทฯ พร้อมที่จะนำความรู้ในเชิงลึกของกระบวนการผลิตและระบบมาตรฐาน GMP for Cosmetic มาใช้ในการตรวจประเมินให้กับผู้ผลิตเครื่องสำอาง เพื่อช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติของลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องตามกฎระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป

 

ระบบมาตรฐาน ISO 22716:2007 ยังสามารถตรวจประเมินร่วมกับระบบมาตรฐานอื่น ๆ เช่น ISO 9001 และ ISO 14001 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งช่วยป้องกันความสูญเสีบโอกาสทางด้านการค้าของบริษัทฯ ท่าน