ISO 9001 ระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ

ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001 ถูกพัฒนาขึ้นเป็นระบบมาตรฐานสากลเพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการได้จัดตั้งและรักษาระบบการจัดการด้านคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมาตรฐานนี้เกี่ยวกับ การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการให้บริการ ซึ่งสามารถ
ใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม บริษัทจำเป็นต้องมีความตระหนักและเป้าหมายที่ชัดเจนรวมทั้งหลักฐานของระบบการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการเตรียมตัวตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

 

ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการด้านคุณภาพถูกนำไปใช้ในองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ใบรับรองมาตรฐานนี้ยังสามารถนำมาใช้เป็น countermeasure สำหรับแก้ปัญหาเกี่ยวกับ product liability ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

 

หลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ

1. การมุ่งเน้นล
2. ความเป็นผู้นำ
3. การมีส่วนร่วมของบุคคลากร
4. การเข้าถึงกระบวนการอย่างเป็นระบบ 
5. การจัดการระบบ 
6. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7. การตัดสินใจบนข้อมูลที่เพียงพอ 
8. ความสัมพันธ์ในเรื่องผลประโยชน์กับผู้รับเหมาหรือผู้ขาย

 

การบริหารจัดการด้านคุณภาพนี้ใช้หลักการบริหาร 8 ประการซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาด้านคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง