Quality Management System Auditor/Lead Auditor

Recognized by: RABQSA Australia  and International Register of Certificated Auditors (IRCA) - UK

 

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในการอบรมที่ได้รับการรับรองโดย RABQSA และ IRCA และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบ อย่างกระชับเพื่อให้ท่าน ได้รับข้อมูลในเรื่องระบบการบริหารคุณภาพและการตรวจประเมินอย่างครบถ้วน

 

การอบรมครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้:

- หลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management: TQM) 
- คุณภาพและหลักของการประกันคุณภาพ 
- ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ 
- การวางแผนการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วยการเตรียม Checklist และเทคนิคการตรวจประเมิน 
- การดำเนินการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย การประชุมเปิด - ปิด และการรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไป
  ตามข้อกำหนด 
- การรายงานสิ่งที่ตรวจพบ และการดำเนินการแก้ไขติดตาม

 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
- องค์กรที่เตรียมตัวในการเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
- ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (QMS)
- ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
- ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบการจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
- ผู้สอนและที่ปรึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการคุณภาพและบริการที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคทักษะการตรวจประเมินจากหัวหน้าผู้ตรวจประเมินและผู้จัดการงานรับรองระบบบริหารโดยตรง    

ระยะเวลาการอบรม 5 วัน
เวลาและสถานที่ : สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mscert.marketing@gmail.com