Food Safety Management System Auditor/Lead Auditor

Recognized by: RABQSA Australia  and International Register of Certificated Auditors (IRCA) - UK

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในการอบรมที่ได้รับการรับรองโดย RABQSA และ IRCA และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบอย่างกระชับ เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลในเรื่องระบบการบริหารจัดการด้าน Food Safety และการตรวจประเมินระบบ Food Safety อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมถึงหัวข้อต่อไปนี้:  
        
- นโยบายด้านความปลอดภัยของอาหาร                          
- กฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหาร          
- การดำเนินระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร และการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาหาร         
- การรวมระบบกับระบบการจัดการอื่นๆ                             
- การเฝ้าระวังผลการดำเนินการ         
- การวางแผนการตรวจประเมิน                                             
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง          
- การดำเนินการตรวจประเมิน                                        
- ข้อกำหนดในการขอการรับรอง          
- ทักษะการสัมภาษณ์                                                
- การขึ้นทะเบียนกับ IRCA          
- การเขียนรายงาน                                           
- แบบทดสอบของ IRCA

ผู้ควรเข้ารับการสัมมนา 
- วิทยากร หรือ ที่ปรึกษาด้าน Food Safety         
- ผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน Auditor/Lead Auditor       
- ผู้ตรวจประเมินหรือหัวหน้าผู้ตรวจประเมินที่ต้องการเพิ่มความรู้และขอบเขตการตรวจประเมิน
- ทีมผู้ตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ส่งมอบ (Supplier Audit)
- ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor)
- ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบ GMP/HACCP, ISO 22000, BRC, IFS และ Food Safety
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ระยะเวลาการอบรม 5 วัน
เวลาและสถานที่ : สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mscert.marketing@gmail.com