HACCP ระบบประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร

HACCP เป็นระบบการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยการชี้บ่ง การประเมิน และการควบคุมอันตราย ของอาหารที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งการสร้างระบบการควบคุมการผลิตเพื่อกำจัด หรือลดสาเหตุที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ระบบ HACCP เป็นระบบควบคุมซึ่งเน้นการป้องกัน อันตรายในกระบวนการ มากกว่าการทดสอบที่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ซึ่งสามารถทำให้ท่านสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งความปลอดภัยทางด้านอาหาร และความมีประสิทธิผลในมุมมองด้านค่าใช้จ่าย

 

HACCP ได้ให้หลักการพื้นฐานที่ซึ่งมีการประยุกต์ใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ดังนั้นไม่ว่าอุตสาหกรรมของท่านจะเกี่ยวข้องกับ การจัดเก็บ บริการ ขนส่ง ทำการผลิต ทำการเตรียม ท่านสามารถทำการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ได้ด้วยระบบ HACCP ท่าน ลูกค้าของท่าน พนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารใน ห่วงโซ่ดำเนินการต่างๆ

 

ประโยชน์ของระบบ HACCP

1. ลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของอาหาร การเรียกสินค้าคืนกลับและการปฏิบัติตามกฏหมาย 

2. เป็นระบบที่เปลี่ยนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เป็นระบบการป้องกันปัญหาตามหลักการประกันคุณภาพ

3. ระบบ HACCP เป็นระบบที่สามารถใช้ควบคุมอันตรายจากจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง

4. ช่วยป้องกันการสูญเสีย จากการที่ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

5. เป็นระบบที่สามารถใช้ร่วมกับระบบคุณภาพอื่น

6. ระบบ HACCP ในมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ว่าสามารถใช้สร้างความมั่นใจในการผลิตอาหารให้ปลอดภัย

7. สร้างความแตกต่างในการแข่งขันในตลาดในประเทศและต่างประเทศ