บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดหลักสูตร IRCA Course สำหรับผู้สนใจเป็นผู้ตรวจประเมินในระบบมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001 และ ISO 22000

สถาบันรับรองระบบมาตรฐานสากล เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไอเอส

 
โอ เซอร์ติฟิเคชั่น จำกัด ประเทศเกาหลีใต้  ( http://isocert.co.kr/ ) จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบ
 
มาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001 และ ISO 22000 ภายใต้การออกใบรับรองโดย
 
RABQSA International ( http://www.rabqsa.com/about01.html )  สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
 
คุณ อุษามาศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม
บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 
โทรศัพท์ 034-427535