ภาพบรรยากาศการอบรม ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 บจก.เอส อี เอ ซิพยาร์ด

ภาพบรรยากาศการอบรม บริษัท เอส อี เอ ซิพยาร์ด จำกัด หลักสูตร "จุดเปลี่ยนข้อกำหนด ISO9001:2015"

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารและทีมงานที่ให้ความไว้วางใจ MS CERT ในการเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว

ประเภทกิจการ : อู่ซ่อมเรือ