พิธีมอบใบรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 แด่ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยและทีมงานอาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ MS CERT ในการเข้าตรวจประเมินระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ผ่านมา

MS CERT ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะ