ลูกค้าของเรา Customer
ตัวอย่างลูกค้าที่เลือกใช้บริการและให้ความไว้วางใจ
    $numrec_per_page ) { $allnumpage = ceil($allrec/$numrec_per_page); //ceil ปัดเศษขึ้นเสมอ $runpagestart = $showpage-5; if( $runpagestart <= 0 ) $runpagestart = 1; $runpagestop = $showpage+5; if( $runpagestop > $allnumpage ) $runpagestop = $allnumpage; if($showpage > 1) { $previous = $showpage - 1; echo "
  • "; } if($allnumpage > 0){echo " ";} for( $x=0 ; $x < ($runpagestop-$runpagestart+1) ; $x++ ) { $count = $x+$runpagestart; if( $count==$showpage ) { echo "
  • $count
  • "; } else { echo "
  • $count
  • "; } if($allnumpage > 0){echo " ";} } if($allnumpage > $showpage) { $next = $showpage + 1; echo "
  • "; } } ?>