Contact Us
บริษัท เอ็ม เอส เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ : 1097/5 ขคง. ถนนวิเชียรโชฏก ต.หาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

มือถือ : 08-6302-5835

เบอร์โทร : 034-427-535-6 08-6332-9786

แฟกซ์ : 034-427-537

อีเมล์ : mscert.marketing@gmail.com (Marketing)

LINE ID : 0863025835

CONFIX['CONFIX_FACEBOOK_URL'])){?>

Facebook : สถาบันตรวจรับรองมาตรฐาน MS CERT

CONFIX['CONFIX_TWITTER_URL'])){ ?>

Twitter :

CONFIX['CONFIX_INSTAGRAM_URL'])){ ?>

Instargam :

CONFIX['CONFIX_YOUTUBE_URL'])){ ?>

Youtube :

CONFIX['CONFIX_IMAGES_LINE'])){echo "

QR Code :

"; }?> CONFIX['CONFIX_IMAGES_MAP'])){echo "

แผนที่ :

"; }?>
ส่งข้อความถึงเราโดยตรง